Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Wizyta u ortodonty
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie granic działki
8 sierpnia, 2019

Opieka nad dzieckiem – Rozwód

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Komponentami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie musi wykazać w toku rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz dochody wystarczające do utrzymania. Nieozdowne jest również potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się korzyścią dziecka. W tym przypadku bierze pod uwagę wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także środowisko, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej kwestii prawnika jest separacja lub rozwód. Jest umotywowana niemożliwość wspólnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, przede wszystkim kiedy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednej strony o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego typu rozpraw warto zatrudnić dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zwykle najlepszym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku i zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, jednak może również powstać w kształcie zaprotokołowanego oświadczenia w trakcie rozprawy.

Istotna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie działania rodzice będą podejmować wspólnie, a jakie oddzielnie. W zakresie porozumienia adwokat może dopisać uzupełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako bezstronny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem tego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i podobnej, lecz nie zawsze tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To oznacza, że dziecko ma różne miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie są w stanie przygotować zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na bazie uzyskanych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów ograniczając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych przypadkach można ubiegać się o całkowite odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, gdy zastosowane wcześniej lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub gdy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można starać się o odzyskanie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takim przypadku można wnioskować o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, choć łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej niezbędna jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Strona kancelarii: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok