Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Opieka nad dzieckiem – Rozwód
8 sierpnia, 2019
Projektowanie ogrodów Toruń - Firma ogrodnicza
Firma ogrodnicza Toruń
15 sierpnia, 2019

Geodeta – Wznowienie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga zdobycia odpowiednich kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. By sprostać zadaniom konieczne jest odpowiednie przygotowanie, bo praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z rozmaitych działań.

PRACA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Ustala się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych oraz przebyciu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy

Przebieg granicy wyznacza się kiedy zleceniodawca nie wie, gdzie leży granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic dopuszczalna gdy nie ma konfliktu o przebieg granicy i równocześnie nie nie można wyznaczyć położenia znaków granicznych.

Podstawą ustalenia przebiegu granic będą: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi być zgłoszona do właściwego terenowo PODGIK, a dokumenty oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę przekazuje pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest wnikliwa analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy odbywa się wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest kondycja znaków granicznych na gruncie oraz punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, opracowywany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie podlega weryfikacji. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych opracowuje jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, koniecznym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do właściwego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero kiedy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości i miejsca położenia elementów planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych niezbędnych do wyznaczania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami potrzebnymi do budowy obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera rezultaty wraz z zaświadczeniem o jednakowości usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub ewentualnych odstępstwach. Wykonuje ją jedynie geodeta uprawniony.

Zbiór dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Jeżeli w trakcie kontroli nie znaleziono przeciwwskazań, dane na temat zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, wynikające z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest naniesienie budynku na mapy i wypełnienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Geodezja – Geodeta Toruń

Strona używa cookies
Ok